Gradiva osnutka OPPN za kamnolom Lendrše – javna objava

Pripravlja se občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za kamnolom Lendrše. OPPN je namenjen ureditvi pridobivalnega prostora s pripadajočimi ureditvami (dostop, manipulacijske površine ipd.). Površina območja je 5,73 ha, zajema pa zemljišča oziroma dele zemljišč parcelnih številk 762/1, 762/2 in 767, vse k.o. Sopote. Gradivo osnutka OPPN se javno objavlja z namenom seznanitve javnosti na podlagi