Javno naročilo: Izgradnja kolesarske steze Virštanj – Banovina