Lokacijska preveritev

Za potrebe izvedbe postopka lokacijske preveritve, se objavlja Elaborat širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v Občino Podčetrtek. ELP OBČINA PODČETRTEK EUP OS579 -1