Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Lendrše

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE O D L O K o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnolom Lendrše Priloga oppn kamnolom Lendrše